Skip to content

Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad 8

2 lata ago

563 words

W grupie otrzymującej trandolapril plus werapamil nie wystąpiły zgonowe zdarzenia sercowo-naczyniowe. Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych niezwiązanych z bólem (22,3% w grupie otrzymującej trandolapryl plus werapamil, 26,6% w grupie otrzymującej trandolapryl, 22,1% w grupie werapamilowej i 23,3% w grupie otrzymującej placebo), w tym niekrytycznych zdarzeń sercowo-naczyniowych (3,7% w grupa trandolapril plus-werapamil, 4,0% w grupie otrzymującej trandolapryl, 4,3% w grupie werapamilowej i 4,0% w grupie otrzymującej placebo) była podobna w czterech grupach terapeutycznych. Blok przedsionkowy z rytmem połączenia obserwowano u jednego pacjenta otrzymującego trandolapril plus werapamil, a blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia zgłaszano u jednego pacjenta otrzymującego werapamil. Kaszel wystąpił u 11 osób (5 w grupie trandolapril plus z werapamilem, 4 w grupie otrzymującej trandolapryl i 2 w grupie placebo), z których wszyscy przerwali leczenie i wycofali się z badania. Dyskusja
Nasze badanie wskazuje, że leczenie trandolaprilem plus werapamilem znacząco zmniejsza częstość występowania mikroalbuminurii u pacjentów z cukrzycą typu 2 i prawidłowym wydalaniem albumin z moczem w porównaniu z placebo. Sam tylko sam trandolapril zmniejszał częstość występowania mikroalbuminurii, podczas gdy werapamil nie wywierał żadnego działania. Działanie samego trandolaprilu plus werapamilu i samego trandolaprilu w zapobieganiu mikroalbuminurii przekroczyło oczekiwania oparte wyłącznie na zmianach ciśnienia krwi.
Zapobieganie (lub opóźnianie) rozwoju mikroalbuminurii jest kluczowym celem leczenia renoprotekcji33-35 i prawdopodobnie kardioprotekcji.4 Ostatnie badania kliniczne sugerują, że hamowanie układu renina-angiotensyna może faktycznie zapobiegać nefropatii. Analizy post hoc dotyczące obniżenia nadciśnienia tętniczego w badaniu Heart Hearts Prevention Evaluation 18 oraz w badaniu Losartan Intervention for Endpoint36 wykazały mniejszą częstość występowania jawnej nefropatii u osób z cukrzycą typu 2, którzy otrzymali terapię hamującą układ renina-angiotensyna niż w grupie kontrolnej. . Jednak badania te nie zostały zaprojektowane w celu oceny częstości występowania mikroalbuminurii, ponieważ włączono do nich pacjentów z mikroalbuminurią. Nasze wyniki wskazują, że mikroalbuminurii można zapobiegać w cukrzycy typu 2.
Żaden osobnik nie został przedwcześnie wycofany z badania z powodu ostrego pogorszenia czynności nerek lub hiperkaliemii. Dziewięciu badanych (pięciu z grupy trandolapril plus z werapamilem i czterech z grupy trandolaprilu) przerwało leczenie z powodu kaszlu. Niepokojące jest to, że dwa podmioty, jeden w grupie trandolaprilu plus werapamil i jeden w grupie werapamilu, zaprzestały leczenia z powodu rozwoju opóźnionego przewodzenia przedsionkowo-komorowego, ale oba odzyskane po leczeniu zostały wycofane. Pięć osób zmarło na choroby układu krążenia: jedna w grupie trandolaprilu, jedna w grupie werapamilu i trzy w grupie placebo.
Podsumowując, u osób z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym, normoalbuminurią i prawidłową czynnością nerek leczenie inhibitorem ACE terapią trandolaprilem plus werapamilem lub samym trandolaprylem zapobiegło wystąpieniu mikroalbuminurii Wydaje się, że renoprotekcyjne działanie hamowania ACE nie zostało wzmocnione przez dodanie blokera kanału wapniowego innego niż dihydropirydyna. Te wyniki sugerują, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z cukrzycą typu 2 i prawidłową czynnością nerek inhibitor ACE może być lekiem z wyboru do kontrolowania ciśnienia krwi. Widoczna przewaga inhibitorów ACE nad innymi środkami obejmuje ochronny wpływ na nerki na rozwój mikroalbuminurii, która jest głównym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i śmierci w tej populacji.37
[hasła pokrewne: grypa żołądkowa co jeść, dysfonia, enzymy trzustkowe ]
[przypisy: Kabiny Sanitarne, Opalescence, obróbka miedzi ]

0 thoughts on “Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad 8”