Skip to content

Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad 5

2 lata ago

452 words

Zdarzenia niepożądane o skutkach śmiertelnych i nie-śmiertelnych podano osobno dla grupy leczonej i ogólnie. Dane wprowadzono za pomocą interfejsu użytkownika oprogramowania Microsoft Access i wyeksportowano je i przeanalizowano za pomocą oprogramowania SAS (wersja 8). Dychotomiczne i polichotomiczne wyjściowe cechy pacjentów porównano z użyciem testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, a charakterystykę ciągłą porównano z zastosowaniem testu sumy rang Wilcoxona. Dane przedstawiono jako liczby i wartości procentowe, odpowiednio . SD lub mediany i zakresy międzykwartylowe, odpowiednio. Wszystkie wartości P są dwustronne.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów losowo przydzielonych do badania narkotyków. Tabela 2. Tabela 2. Terapie u pacjentów z cukrzycą typu 2 i prawidłowym wydalaniem albumin w moczu na początku i podczas obserwacji. Łącznie 1209 pacjentów przydzielono losowo do jednego z czterech zabiegów, z których 1204 obserwowano po medianie wynoszącej 3,6 roku (zakres międzykwartylowy, od 1,3 do 4,3) (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem www.nejm.org). Okres obserwacji był podobny dla wszystkich czterech grup. Wyjściowe cechy demograficzne, kliniczne i biochemiczne pacjentów były zrównoważone wśród grup leczonych (tabela 1). Leki przyjmowane przez osobników na początku i podczas obserwacji przedstawiono w Tabeli 2.
Trandolapril plus Verapamil w porównaniu z placebo
Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla odsetka osobników z mikroalbuminurią podczas leczenia Trandolaprilem plus werapamilem lub placebo. Różnica między obiema grupami, skorygowana o wstępnie określone współzmienne wyjściowe, była istotna (P = 0,01) zgodnie z modelem przyspieszonego niepowodzenia w czasie.
Trwała mikroalbuminuria rozwinęła się u 17 z 300 pacjentów otrzymujących trandolapril plus werapamil (5,7%), w porównaniu z 30 z 300 pacjentów otrzymujących placebo (10,0%). Krzywe Kaplana-Meiera dla tych dwóch grup leczenia wyraźnie rozdzielono po trzech miesiącach (Figura 1). Oszacowany współczynnik przyspieszenia, gdy kontrolowaliśmy wstępnie zdefiniowane zmienne bazowe, wynosił 0,39 (przedział ufności 95%, 0,19 do 0,80; P = 0,01) w grupie trandolapril plus-werapamil w porównaniu z grupą placebo. Tak więc połączenie trandolaprilu i werapamilu znacząco opóźniło wystąpienie mikroalbuminurii o współczynnik 2,6. Nieskorygowane porównanie dało podobne wyniki. Po oddzielnym skorygowaniu ciśnienia skurczowego i rozkurczowego podczas wizyt kontrolnych współczynnik przyspieszenia odpowiadający skurczowemu ciśnieniu krwi wynosił 0,46 (95% przedział ufności, 0,22 do 0,93, P = 0,03), a rozkurczowe ciśnienie krwi wynosiło 0,46 (95 procent przedziału ufności, 0,22 do 0,95, P = 0,04).
Trandolapril Alone lub Verapamil Alone w porównaniu z placebo
Rycina 2. Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla odsetka osobników z mikroalbuminurią podczas leczenia Trandolaprilem lub placebo (panel A) i podczas leczenia werapamilem lub placebo (panel B). Różnica między grupą otrzymującą trandolapril a grupą placebo, skorygowana o wstępnie określone współzmienne wyjściowe, 26 była znacząca (P = 0,01) zgodnie z modelem przyspieszonego niepowodzenia w czasie
[więcej w: grelina, fitosterole, egfr norma ]
[przypisy: diklofenak, belimumab, fitamina ]

0 thoughts on “Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad 5”