Skip to content

Blokada receptora angiotensyny a hamowanie konwersji enzymów w cukrzycy typu 2 i nefropatii ad 7

2 lata ago

521 words

Niemniej jednak odnotowano wysoki wskaźnik rezygnacji (około jednej trzeciej), głównie z powodu zdarzeń niepożądanych; połowa z tych osób opuściła badanie w ciągu pierwszych dwóch lat. Pacjentów, którzy opuścili badanie, obserwowano przez kolejne 28 dni, ale później nie zbierano danych. Ponieważ liczba przerwania leczenia i powody wycofania były podobne w obu grupach leczenia, uważamy, że nasze szacunki dotyczące zmiany współczynnika filtracji kłębuszkowej w roku 5 są podobne do tych, które bazują na danych od osób, które ukończyły badanie. Jednakże uznajemy, że dane imputowane mogą zawęzić przedziały ufności, a zatem wpłynąć na wynik w kierunku nie gorszej jakości. Z tego powodu przeprowadziliśmy dodatkowe analizy – na przykład, poprzez oszacowanie brakujących danych, które obejmują przewidywany spadek współczynnika filtracji kłębuszkowej w okresie badania lub przy zastosowaniu niefarmaceutycznych filtracji kłębuszkowej. Wszystkie te analizy, w tym analiza osób, które ukończyły badanie, potwierdzają wynik nieinferowy. Jednak wysoki wskaźnik rezygnacji mógł mieć wpływ na niektóre wyniki badań. Na przykład spadek filtracji kłębuszkowej był największy w początkowym roku badania. Chociaż ten efekt jest powszechnie obserwowany u pacjentów po raz pierwszy przyjmujących inhibitory ACE, wszyscy pacjenci otrzymali inhibitor ACE przed randomizacją. Ten początkowy spadek mógł być prawdziwym skutkiem; jednak innym wyjaśnieniem jest to, że osoby z największym spadkiem współczynnika filtracji kłębuszkowej częściej wycofywały się z badania, prowadząc do bardziej stopniowej zmiany nachylenia spadku.
Twierdzenie to potwierdza obserwacja, że przerywacze byli nadreprezentowani w podgrupie z najwyższą szybkością wydalania albuminy na linii podstawowej. Niestety, u większości pacjentów, którzy odpadli, współczynnik filtracji kłębuszkowej mierzono tylko raz, w roku 1, co uniemożliwiło ocenę ich późniejszych wskaźników spadku. Inny czynnik zakłócający jest efektem analizy opartej na ostatniej obserwowanej obserwacji. Ze względu na typowy spadek współczynnika filtracji kłębuszkowej w czasie, przenoszenie punktów danych ma tendencję do zwiększania poziomu wykresu szybkości filtracji kłębuszkowej. Wreszcie, nie można wykluczyć wpływu jednoczesnych terapii sercowo-naczyniowych.
W porównaniu z ostatnimi długoterminowymi badaniami nad nefropatią cukrzycową, kohorta w badaniu DETAIL jest najbardziej podobna do tej z Parving i wsp., 8, w której badani mieli podobny wiek, czas trwania cukrzycy, ciśnienie krwi i wydalanie albuminy z moczem. W tej dużej grupie pacjentów z mikroalbuminurią irbesartan (300 mg raz na dobę) wywierał działanie renoprotekcyjne, niezależne od obniżenia ciśnienia krwi; w ciągu dwóch lat nefropatia cukrzycowa (określona jako szybkość wydzielania albuminy powyżej 200 .g na minutę i co najmniej 30 procent wyższa niż wartość wyjściowa) rozwinęła się u 5,2 procent leczonych pacjentów. Stosując ten sam punkt końcowy do naszego własnego, długoterminowego badania, mikroalbuminurię postępowało u 17 procent naszych pacjentów w ciągu pięcioletniego okresu badania, chociaż wynik ten należy interpretować ostrożnie z uwagi na brak dalszych danych dla osób, które porzuciły na zewnątrz
[przypisy: dystrofia mięśniowa duchenne a, ginko biloba, dyskopatia objawy ]
[patrz też: belimumab, cefepim, Kabiny Sanitarne ]

0 thoughts on “Blokada receptora angiotensyny a hamowanie konwersji enzymów w cukrzycy typu 2 i nefropatii ad 7”