Skip to content

Blokada receptora angiotensyny a hamowanie konwersji enzymów w cukrzycy typu 2 i nefropatii ad 5

2 lata ago

509 words

W trakcie badania zwiększało się stosowanie współistniejących leków sercowo-naczyniowych (leki przeciwnadciśnieniowe, kwas acetylosalicylowy i statyny), zgodnie ze zmianami wytycznych klinicznych (Tabela 2). Pierwotny punkt końcowy
Szybkość filtracji kłębuszkowej mierzono w punkcie wyjściowym, a następnie co roku przez pięć lat lub do momentu rezygnacji (w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza). Po linii podstawowej współczynniki filtracji kłębuszkowej określono u 216 osób (103 w grupie telmisartanu i 113 w grupie enalaprylu). Rzeczywiste wartości pięcioletnie były dostępne dla 62 osób w grupie telmisartanu i 74 w grupie enalaprylu, a analizy wartości w oparciu o ostatnią obserwowaną obserwację przeprowadzono dla wszystkich odpowiednio 103 i 113 osobników, u których wskaźniki filtracji kłębuszkowej były ustalona. Pacjenci, którzy odpadli przed wizytą roku (10 w grupie telmisartanu i 15 w grupie enalaprylu) zostali wykluczeni z analizy tego punktu końcowego. Częstość zniesienia była wyższa u osób z makroalbuminurią na początku badania niż u pacjentów z mikroalbuminurią na początku badania (44 procent vs. 29 procent, p = 0,04). Po pięciu latach średnia zmiana w filtracji kłębuszkowej wynosiła -17,9 ml na minutę na 1,73 m2 (gdzie znak minus oznacza ubytek) u pacjentów leczonych telmisartanem, w porównaniu z -14.9 ml na minutę na 1,73 m2 w osoby leczone enalaprilem; różnica traktowania wynosiła zatem -3,0 ml na minutę na 1,73 m2 (przedział ufności 95%, -7,6 do 1,6 ml na minutę na 1,73 m2). Dolna granica -7,6, na korzyść enalaprilu, była większa niż wstępnie określona wartość -10,0, co wskazuje, że telmisartan nie był gorszy od enalaprilu.
Spośród 168 osób, które ukończyły pięcioletnią obserwację, 32 nie posiadało prawidłowych danych z 5 roku dla wskaźnika filtracji kłębuszkowej, głównie dlatego, że test przeprowadzono po odstawieniu badanego leku. Analiza zmiany odsetka filtracji kłębuszkowej w podgrupie 136 pacjentów, którzy ukończyli badanie wykazała średnią zmianę 18,7 ml na minutę na 1,73 m2 u pacjentów leczonych telmisartanem, w porównaniu z -1,8 ml na minutę na 1,73 m2 w osoby leczone enalaprilem (95-procentowy przedział ufności dla różnicy, -9,2 do 3,4 ml na minutę na 1,73 m2), wyniki zgodne z nie gorszą jakością telmisartanu w porównaniu z enalaprylem.
Dodatkowe punkty końcowe
Zmienne nerek
Ryc. 1. Ryc. 1. Zmiany w porównaniu z wartością wyjściową w filtracji kłębuszkowej, na podstawie analiz ostatniej przeprowadzonej obserwacji (panel A) i pełnych danych pięcioletnich (panel B), według grupy leczenia. Pionowe paski reprezentują odchylenie standardowe.
Tabela 3. Tabela 3. Wtórne nerkowe punkty końcowe po pięciu latach leczenia, według analizy ostatniej obserwacji przeniesionej. Coroczne zmiany w stosunku do wartości wyjściowej współczynnika filtracji kłębuszkowej dla analizy ostatniej obserwacji oraz dla faktycznych wartości pięcioletnich przedstawiono na rycinie 1. Wskaźniki spadku współczynnika filtracji kłębuszkowej – 7,6, 5,6 i 3,6 ml na minutę na 1,73 m2 w latach 1, 2 i 3, odpowiednio i nieistotne w latach 4 i 5 – były podobne w obu grupach
[podobne: ginekomastia leczenie, olx chełmża, dysfonia ]
[więcej w: fitamina, dabrafenib, Fitolizyna ]

0 thoughts on “Blokada receptora angiotensyny a hamowanie konwersji enzymów w cukrzycy typu 2 i nefropatii ad 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja laserowa Poznań[…]