Skip to content

Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 czesc 4

2 lata ago

455 words

Do analiz bezpieczeństwa użyto zestawu danych do analizy bezpieczeństwa, z wyłączeniem tylko czterech podmiotów, które nigdy nie przyjmowały badanego leku. Analizy przeprowadzono zgodnie z losowo przydzielonym leczeniem. Kompletność obserwacji była taka sama w czterech grupach terapeutycznych. Pierwotny punkt końcowy czasu do wystąpienia mikroalbuminurii był mierzony od daty podania pierwszego badanego leku i dawał dane z przedziału cenzurowanego.31,32 Metoda interwałowego cenzorowania bierze pod uwagę fakt, że prawdziwa data rozwoju mikroalbuminurii leży w ostatnim czasie, gdy osobnik miał normoalbuminurię i po raz pierwszy pacjent miał potwierdzoną mikroalbuminurię. Ta operacyjna definicja mikroalbuminurii i jej potwierdzenie zostały zastosowane przez personel niewidomych w randomizowanych zadaniach terapeutycznych.
Analiza pierwotna (tj. Porównanie trandolaprilu plus werapamilu i placebo) wykorzystała model przyspieszonego niepowodzenia w czasie z logiczną normalną strukturą błędu, zaimplementowaną w procedurze PROC LIFEREG (SAS), która umożliwiła bezpośrednie włączenie danych z cenzurą przedziału 31, 32 i wzięli pod uwagę miejsce, wiek, płeć, palenie tytoniu (pacjenci, którzy nigdy wcześniej nie palili w porównaniu z byłymi palaczami i aktualnymi palaczami), rozkurczowe ciśnienie krwi i log-transformowany wydalanie albuminy z moczem (mediana trzech odczytów) na początku badania.
Wtórna analiza eksploracyjna obejmowała kontrolne skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Wielkość efektu leczenia została oszacowana przez obliczenie współczynnika przyspieszenia. Ten czynnik określa ilościowo efekt jednego zabiegu w porównaniu z innym zabiegiem przyspieszającym lub spowalniającym postęp choroby.32 95-procentowy przedział ufności dla współczynnika przyspieszenia ustalono przez określenie granic ufności wokół logarytmu współczynnika przyspieszenia, a następnie obliczenie wykładniczki tych limitów ufności. Pierwotne porównanie przeprowadzono na poziomie istotności 0,05.
Drugorzędne cele obejmowały porównania trandolaprilu lub preparatu werapamilu o przedłużonym uwalnianiu z placebo. Porównanie to przeprowadzono w taki sam sposób jak w przypadku kombinacji trandolaprilu plus werapamilu z placebo, ale poziom istotności ustalono na 0,025 w celu uwzględnienia korekcji Bonferroniego.26 Ponadto, dla celów badawczych, wyniki losowe przypisano leczenie inhibitorem ACE (trandolaprilem plus werapamilem lub samym trandolaprylem) lub bez inhibitora ACE (werapamil lub placebo) i losowo przydzielonymi lekami blokerami kanału wapniowego niedihydropirydyny (trandolapril plus werapamil lub werapamil sam) lub bez niedihydropirydyny blokery kanału wapniowego (sam trandolapryl lub placebo) zostały porównane.
Zastosowano również model regresji Coxa32, aby zapewnić solidność wyników. W celu przedstawienia graficznego wykreślono krzywe Kaplana-Meiera dla każdej grupy poddawanej obróbce, wykorzystując punkt środkowy przedziałów jako czasy zdarzeń. Zdarzenia niepożądane zostały zakodowane za pomocą klasyfikacji systemu terminologii reakcji negatywnych Hoechst. Wielokrotne raporty tego samego wydarzenia zostały policzone tylko jeden raz i wykorzystano najmniej korzystny raport
[hasła pokrewne: ginekomastia leczenie, elektromiografia, fibraty ]
[patrz też: Twardzina, Kre Alkalyn, mechanizm zwrotniczy ]

0 thoughts on “Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 czesc 4”