Skip to content

Upośledzona funkcja receptorów makrofagowych Fc w schyłkowej fazie choroby nerek cd

2 lata ago

508 words

Nie zaobserwowano znaczącej aktywacji dopełniacza. Liczba cząsteczek IgG (anty-RhD) na komórkę czerwoną
Liczba cząsteczek IgG na czerwone krwinki została określona zgodnie z wcześniejszym opisem przy użyciu odczynnika anty-IgG znakowanego 125I.12. Wszystkie badania erytrocytów przeprowadzano z wystarczającą czułością, aby około 600 cząsteczek IgG było obecnych na każdej komórce czerwonej. Kiedy badano zależne od receptora Fc. przez monocyty krwi, każdą czerwoną komórkę (RhD) pokryto 400, 800 lub 1600 cząsteczkami IgG.
Wiązanie komórek czerwonych IgG (anty-RhD)
Rozpoznanie krwinek czerwonych opłaszczonych IgG (RhD) przez monocyty wyizolowane przed i po hemodializie oznaczono jak opisano wcześniej.13,14. W skrócie, konfluentne monowarstwy 5,5 x 105 monocytów uzyskano z odwłóknionej krwi po wirowaniu w gradiencie gęstości (Ficoll-Fosoll). Isopaque) i plastyczne przyleganie do szalek Petriego (Nunc, Amsterdam). Próbkę 2 x 107 znakowanych 51Cr czerwonych komórek pokrytych IgG (RhD) dodano do każdej monowarstwy monocytów. Płytki Petriego inkubowano następnie w 37 ° C w atmosferze 5% dwutlenku węgla przez 45 minut, przemyto w celu odłączenia niezwiązanych krwinek czerwonych i traktowano 0,086 M roztworem EDTA w celu usunięcia adherentnych monocytów i IgG związanej z monocytami (anty-RhD) -czułości czerwonych krwinek. Traktowanie za pomocą EDTA usunęło wszystkie adherentne monocyty i całą radioaktywność. Procent wyznakowanych 51Cr i uczulanych na IgG krwinek czerwonych (RhD) rozpoznawanych przez monocyty krwi obwodowej określono zgodnie ze wzorem. Brak fagocytozy erytrocytów uwrażliwionych na działanie RhD przez monocyty krwi obwodowej występuje w warunkach eksperymentalnych.13, 14 Badania powtórzono w 5 grupach kontrolnych i 10 pacjentach; wyniki powtórzonych badań nie uległy zmianie w porównaniu z wynikami oryginalnych badań z każdego przedmiotu.
Pisanie HLA
Typowanie HLA wykonano w laboratorium typowania tkanek w General Hospital Virgen del Rocio, Sewilla, Hiszpania.
Ocena stanu odżywienia
Stan odżywienia oceniono na podstawie pomiarów antropometrycznych, biochemicznych i immunologicznych.15, 16 Wyznaczono także suchą masę ciała, względną masę ciała i procentową idealną masę ciała. Dane antropometryczne porównano ze standardowymi wartościami dla lokalnej populacji. Albumina surowicy i transferyna zostały zmierzone w celu oceny poziomu białka w surowicy. Niedożywienie zostało sklasyfikowane według wcześniej ustalonych kryteriów15, 16 jako marazm, kwashiorkor lub mieszany. Wszyscy niedożywione pacjenci cierpieli na niedożywienie typu mieszanego. Zaobserwowaliśmy wysoką częstość niedożywienia białkowo-kalorycznego typu mieszanego u 24 z 56 pacjentów (43 procent). Całkowita masa ciała nie uległa zmianie.
Reakcje nadwrażliwości skórnej na standardowe stężenia czterech antygenów – oczyszczonej pochodnej białkowej, Trichophyton rubrum, Candida albicans i streptokinase-streptodornase – zastosowano do oceny odporności komórkowej, jak opisano powyżej.16, 17 Odpowiedź A uznawano za pozytywną, gdy średnica stwardnienia był większy niż 5 mm. Normalną odpowiedź wskazywała pozytywna odpowiedź na trzy lub cztery antygeny, nienormalnie mała odpowiedź na pozytywną odpowiedź na jeden lub dwa antygeny i anergia z powodu braku pozytywnej odpowiedzi na którykolwiek z czterech antygenów.
Analizy statystyczne
Krzywe oczyszczania in vivo analizowano w różnych punktach czasowych w celu obliczenia wartości P dla różnicy między kontrolą a pacjentami za pomocą testu t-Studenta
[patrz też: furaginum ulotka, endoproteza stawu biodrowego cena, endokrynolog czym się zajmuje ]

0 thoughts on “Upośledzona funkcja receptorów makrofagowych Fc w schyłkowej fazie choroby nerek cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry ortodonta warszawa[…]